Chương trình học

COMMUNICATION LEVEL

CLASS PERIOD TIME
PRE - INTER 4 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
INTER 4 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
UPPER - INTER 4 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi

Hotline