Chương trình học

CLASS PERIOD TIME
ABC 4 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
FAMILY & FRIENDS
(FF1 & FF2)
4 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
FAMILY & FRIENDS
(FF3 & FF4)
4 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
FAMILY & FRIENDS
(FF5 & FF6)
4 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
STARTERS 4 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
MOVERS 4 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
FLYERS 4 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
KET 5 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
PET 6 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
GRADE 6 7 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
GRADE 7 8 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
GRADE 8 9 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
GRADE 9 10 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
GRADE 10 11 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
GRADE 11 12 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
GRADE 12 13 Tuần 2b/tuần, 1.5h/buổi
LTĐH +
LT Trường chuyên
  Tùy lịch đăng ký
Solution   Tùy lịch đăng ký

Hotline