Chương trình học

IELTS

CLASS PERIOD TIME
IELTS 4.0 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
IELTS 5.0 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
IELTS 5.5 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
IELTS 6.0 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
IELTS 6.5 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
IELTS 7.0 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
IELTS 7.5 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi

 


TOEFL

 

CLASS PERIOD TIME
TOEFL 40 - 60 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
TOEFL 60 - 80 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
TOEFL 80 - 100 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi
TOEFL 100 - 120 3 Tháng 4b/tuần, 2h/buổi

 

TOEIC

CLASS PERIOD TIME
TOEIC 1 1 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
TOEIC 2 1 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
TOEIC 3 1 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi

Hotline