Chương trình học

 

GRAMMAR & STRUCTURE

CLASS PERIOD TIME
TACTICS 1 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
TACTICS 2 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
TACTICS 3 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
CAMPUS 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi

Hotline