Chương trình học

 

FOUNDATION LEVEL

CLASS PERIOD TIME
PRE - GS 3 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
UPPER - GS 3 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
PACK 1 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
PACK 2 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
PACK 3 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
PACK 4 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi
PACK 5 2 Tháng 3b/tuần, 1.5h/buổi

Hotline